Одржана 5. сeдница СО Жагубица - 12.06.2024.

 12. јун 2024.


На скупштинском заседању у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић усвојен је завршни рачун буџета Општине за 2023. годину. У овој одлуци исказани су укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства у укупном износу од 728.562.000 динара, укупно извршени текући расходи у износу од 723.825.000 динара и разлика, односно буџетски суфицит у износу од 4.737.000 динара.

У наставку седнице усвојен је Пословник Скупштине општине и програм о уређивању грађевинског земљишта за 2024. годину. Овај програм обухвата прибављање земљишта и за његову реализацију се планира износ од 21.263.217 динара. Одлуком о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода ова делатност је поверена Јавном комуналном предузећу „Белосавац“ и она подразумева сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, одржавање атмосферске канализације укључујући и сливнике, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, црпљење и одвожење отпадних вода из септичких јама на третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање.

Дата је сагласност на одлуку о јавном превозу путника, измену Кадровског плана Општинске управе за текућу годину, извештај о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за 2024. годину и одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ”Белосавац“ о дугорочном кредитном задуживању предузећа код пословних банака у износу од 50 милиона динара.

У Комисију за капиталне инвестиције именовани су Оливера Пауљескић, председница и чланови Предраг Ивковић и Смедеревка Буцкић. Донето је решење о престанку мандата Јовчи Миловановићу, директору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица, због одласка у пензију.

                                                                                                                               Д.Динић