Општинско веће

Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника. Општинско веће има седам чланова. Поред изабраних на основу закона, члан већа је по функцији заменик председника општине. Председник општине председава општинским већем. У надлежности општинског већа је утврђивање предлога буџета општине, врши надзор над радом општинске управе, одлучује по жалбама на одлуке општинске управе и даје мишљење председнику општине по питањима за која председник сматра да су од значаја