Скупштина општине


opstina Zagubica

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине Жагубица чине 25. одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем секретара Скупштине општине. Највиши правни акт општине је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности општине.

Статут доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.