Јавно правобранилаштво

Надлежност и опис послова Општинског правобранилаштва

Чланом 2. Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву Општине Жагубица, Општинско правобранилаштво (у даљем тексту ОП ) је дефинисано као посебан орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Жагубица.

Општинско правобранилаштво је законски заступник општине и њених органа у правним поступцима пред судовима, арбитражама и другим надлежним органима, када општина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Општинско правобранилаштво заступа и месне заједнице, јавна предузећа, установе и друга правна лица чији је оснивач општина и чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Ово заступање се врши на основу посебног датог пуномоћја.

Општинско правобранилаштво обавља своју функцију у складу са Уставом, Законом и другим општим правним актима

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа, Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општине, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација које имају својство правног лица, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, а једна од тих странака је општина, Општинско правобранилаштво ће заступати општину.

Општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су , или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско-правних последица по правна лица која заступа и о уоченим проблемима обавештава председника општине, Скупштину и друге органе општине.

Општинско правобранилаштво даје правним лицима које заступа и њиховим органима на њихов захтев, правна мишљења у вези са имовинско-правним питањима.

Општинско правобранилаштво је у обавези да мишљење достави у року који не може бити дужи од 15. дана од дана подношења захтева за давање правног мишљења

Општинско правобранилаштво даје на захтев правних лица које заступа и њихових органа, без одлагања, правне савете који су од значаја за њихов рад, поступање и одлучивање.

У случају када природа спора то допушта Општинско правобранилаштво ће по прибављеној сагласности председника општине пре покретања поступка пред судом , органом управе или другим надлежним органом , односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је покренут поступак против заступаног објекта, да иницира поступак медијације у склад са Законом о парничном поступку и предузме све друге потребне мере ради мирног решавања спорног односа и смањење трошкова лица које заступа.

Општинско правобранилаштво је дужно да предлог за споразумно решавање спорног односа, преко Општинског већа, достави председнику општине и надлежном органу правног лица које заступа, на даље разматрање и одлучивање о поднетом предлогу уз назначење поднетог рока у коме је потребно да се писмено изјасне.

У случајевима располагања захтевима ( одрицања захтева, признања захтева и поравнања) као и у случају повлачења захтева , Општинско правобранилаштво је дужно да прибави писмену сагласност и упутства за поступање од председника општине, без обзира на врсту основа и висину захтева у случајевима када је општина странка у спору, односно у случају када заступа правна лица која се финансирају из буџета општине.

Послове из надлежности Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, који руководи радом, представља општинско правобранилаштво и одговоран је за правилан и ефикасн рад , у складу са Уставом Републике Србије, законом, општинском одлуком и другим општим правним актима.

За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и достојан је правобранилачке функције.

За општинског правобраниоца може бити постављено лице које поред општих услова има радно искуство у правној струци после положеног правосудног испита у трајању од најмање пет година. Општинског правобраниоца поставља и разрешава Скупштина општине на предлог председника општине на период од пет година.

За свој рад и за рад Општинског правобранилаштва, општински правобранилац је одговоран Скупштини и председнику општине.